KALLERUPHUSE GRUNDEJERFORENING

Velkommen til Kalleruphuse Grundejerforenings hjemmeside.

Foreningens navn er KALLERUPHUSE GRUNDEJERFORENING, dens område er matr.nr. 7-bf til 7-bø, 7-ca til 7-dø, 7-ea til 7-eø, 7-fa til 7-fd og 7-e Killerup under Odense købstads jorder i Munkebjerg sogn. Dens hjemsted er Odense kommune.

Følgende ejendomme er følgelig omfattet:

 • Gelskovvænget (alle numre)

 • Tybrindvænget (alle numre)

 • Ølstedgårdvej nr. 1 – 29 C (ulige numre).

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitutter, lyst på ovennævnte 103 parceller og hertil knyttet fællesareal, og har til formål blandt andet i overensstemmelse med nævnte servitutter at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet administrere og vedligeholde anlæg og friarealer, private veje, parkeringspladser, forsyningsledninger samt renholdelse af anlæg, veje, parkeringspladser og friarealer.

Som medlem kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af ovennævnte parceller.

Medlemskab er pligtigt i henhold til servitutterne lyst på ejendommen. Der betales herfor et kontingent, hvis størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling.

Grundejerforeningen varetager vedligeholdelse af især:

 • Fælles private veje (Gelskovvænget og Tybrindvænget inkl. vænger)

 • Grønne fællesarealer, herunder legeplads

 • Forsyningsledninger i fællesarealet, som ikke henhører under anden myndighed

 • Snerydning af fortove ud mod offentlige veje (Munkebjergvej og Stærmosegårdvej)

Medlemmerne (grundejerne) varetager vedligeholdelse af især:

 • Egen ejendom

 • Fælles mure med nabo

 • Forsyningsledninger og stikledninger på egen grund (herunder i krybekælderen)

 • Snerydning af fortov ud for egen grund

 • Pligter i øvrigt ifølge de af generalforsamlingen vedtagne anvisninger for have og vej.

Odense byråd har påtaleret vedrørende den enkelte grundejers overholdelse af deklarationen.

Vedrørende til- og ombygninger og andre bygningsændringer henvises til Odense Kommune, byggemyndigheden.

Spørgsmål vedrørende fælles hegn og fælles mur henvises til hegnstilsynet.