GRUNDEJERENS HÅNDBOG

I dette afsnit bringes praktiske tips og vejledninger vedrørende ejendom og grund. Det bemærkes, at bestyrelsen ikke er juridisk ansvarlig, såfremt de pågældende råd følges. De er imidlertid givet i overensstemmelse med vor bedste vidende. I aktuelle tilfælde henvises medlemmet til at kontakte Odense Kommune, byggemyndigheden eller til at søge juridisk bistand.

VEDLIGEHOLDELSE AF CARPORTENS MUR:

Den som har carporten, har vedligeholdelsen af begge murens sider, men man kan ikke påtvinge en nabo dette vedligeholdelseskrav, hvis ikke muren frembyder direkte fare. Det må dog formodes, at hvis de opståede skader udelukkende skyldes den ene part, skal den pågældende alene afholde udgiften.

BRANDMURE:

Forholdet omkring de fælles brandmure er ikke omtalt i deklarationen. Ud fra praksis i deklarationer for andre grundejerforeninger må følgende dog formodes at være gældende:

Den i skel mellem ejendommene opførte fællesmur er opført i henhold til dagældende krav. Det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende tilstand, hvorfor der ingensinde må ske nedbrydning / gennembrydning af murene.

Udgifter til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, der i så fald alene skal afholde udgifterne.

Mur i skel til naboens tilbygning vedligeholdes af den ejer, til hvis bygningsdel muren henhører.

HUSENES / STERNENS HØJDE:

Ved ombygning / tilbygning vil byggemyndigheden typisk stille krav om at højder på stern skal tilpasses eksisterende rækkehusbebyggelse. Dette er imidlertid i praksis uladsiggørligt, da kravene til isolering er øget siden byggeriets oprindelige opførsel, ligesom der nu er krav om, at der skal være fald på taget. Byggemyndigheden vil derfor i de fleste tilfælde godkende et ”spring” på ca. 15 centimeter i forhold til nabobebyggelsen, men overgangen bør være så pæn som mulig. Det kan kraftigt anbefales at tage en snak med byggemyndigheden herom, forinden ombygningen påbegyndes.

VANDSKADER:

Vandledning løber i vængerne. Herfra udgår stikledning langs husgavlen til det yderste hus i hver række og derefter under husrækken i krybekælder til forsyning af de pågældende ejendomme. Vedligeholdelse og skadesdækning påhviler:

Vandledning i vej: Odense Vandselskab
Stikledning langs gavle: Grundejerforeningen
Ledningerne under husene: Den / de pågældende ejer(e). Husk forsikring!