EJERSKIFTE:

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Meddelelse kan ske til formanden, gerne pr. e-mail post@kalleruphuse.dk. Meddel opkrævningsadresse, såfremt den er forskellig fra ejendommens adresse.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

De med medlemskabet forbindende pligter træder i kraft samtidig med erhvervelsen af ejendommen.

Kontingentet opkræves hos den, der er noteret som ejer i foreningens bøger pr. den 15. i kvartalsmåneden for det pågældende kvartal. Foreningen kan normalt ikke påtage sig at opdele kontingentet, såfremt overdragelse sker pr. en anden dato end kvartalets begyndelse. Der må her henvises til at foretage refusion via advokatens refusionsopgørelse.

KONTINGENT:

Kontingentet udgør p.t. kr. 500,00 pr. kvartal inkl. opsparing til foreningens vejfond.

Kontingentet betales kvartalsvis forud for 1 kvartal ad gangen med sidste rettidige betaling den 1. hverdag i den efterfølgende måned, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Betales der ikke rettidigt, udsendes rykkerskrivelse og pålægges gebyr i henhold til rentelovens regler.

Betaling kan ske via betalingsservice, hvilket foreningen anbefaler, da det er billigere og nemmere for medlemmet og sikrer en nemmere og billigere administration for foreningen. I modsat fald udsendes indbetalingskort til den registrerede adresse.

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank 5387-0247910

Tilslutning kan ske i egen bank eller via netbank:

PBS-nummer: 04355199
Debitorgruppenr: 00001
Medlemsnummer: Se det udsendte indbetalingskort eller spørg kassereren.

Siden opdateret den 06-01-2022